Agenda

Aankomende toernooien;         

21 Jan            NDB nr’5 te Vlaardingen

27-28 Jan     Open Steenwijkerland (single + koppel)

2-4 Febr       Dutch Open te Assen

16-18 Febr    Open Schotland te Glasgow

4 Mrt             NDB nr’6 te Driebergen

8-11 Mrt        Isle of Men Open + Classic